حتی از چوب و آجر هم می ترسیدند  

خودت را پیدا کن، بقیه در گوگل هست!
ای انسان در هرکجا هستی، به دنبال پیدا
کردن خودت باش! زیرا که این روز ها، دزدان زیادی هستند که می خواهند: ترا بدزدند و
از تو یک ماشین، یا یک برده مدرن بسازند. امام حسین ع کسی است که راه خودی را نشان
داد. ممکن است همه چیز آنها شبیه تو باشد، مانند تو نماز بخوانند یا روزه بگیرند! ولی
همه اینها برای فریب دادن توست، تا تو خیال کنی آنها هم مانند تو هستند. برای پیدا
کردن خود واقعی ات، همه چیز را رها کن و: پشت سر بگذار و پای

ادامه مطلب  

حتی از چوب و آجر هم می ترسیدند  

خودت را پیدا کن، بقیه در گوگل هست!
ای انسان در هرکجا هستی، به دنبال پیدا
کردن خودت باش! زیرا که این روز ها، دزدان زیادی هستند که می خواهند: ترا بدزدند و
از تو یک ماشین، یا یک برده مدرن بسازند. امام حسین ع کسی است که راه خودی را نشان
داد. ممکن است همه چیز آنها شبیه تو باشد، مانند تو نماز بخوانند یا روزه بگیرند! ولی
همه اینها برای فریب دادن توست، تا تو خیال کنی آنها هم مانند تو هستند. برای پیدا
کردن خود واقعی ات، همه چیز را رها کن و: پشت سر بگذار و پای

ادامه مطلب  

حتی از چوب و آجر هم می ترسیدند  

خودت را پیدا کن، بقیه در گوگل هست!
ای انسان در هرکجا هستی، به دنبال پیدا
کردن خودت باش! زیرا که این روز ها، دزدان زیادی هستند که می خواهند: ترا بدزدند و
از تو یک ماشین، یا یک برده مدرن بسازند. امام حسین ع کسی است که راه خودی را نشان
داد. ممکن است همه چیز آنها شبیه تو باشد، مانند تو نماز بخوانند یا روزه بگیرند! ولی
همه اینها برای فریب دادن توست، تا تو خیال کنی آنها هم مانند تو هستند. برای پیدا
کردن خود واقعی ات، همه چیز را رها کن و: پشت سر بگذار و پای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1